Képzéseinkről általában

 • EFT Alapképzés
 • EFT Haladó kurzus
 • HOLD ME TIGHT csoportvezetői képzés

Érzelmekre Fókuszáló Párterápiás alapképzés (EFT Externship) 

Fotó: Lambert Attila

Bemeneti követelmények: pszichológia, terápiás képzettség, bármely segítő foglalkozású szakember (tanár, lelkész, lelkigondozó, szociális munkás stb.).

Tartama: 4 nap

Az EFT Externship elvégzése mindazok számára ajánlható: 

 • akik család- illetve párterapeutaként – vagy képzésben levőként – szívesen bővítik ismereteiket az EFT szemléletével, eszköztárával;
 • akik a későbbiekben az EFT megközelítésének kiscsoportos, preventív / edukatív programjában – a Hold Me Tight / Tarts Szorosan programban – szeretnének csoportvezetői képesítést szerezni (erre nem csak családterapeuták, hanem más családokkal foglalkozó, segítő foglalkozású szakemberek is jelentkezhetnek);
 • akiket érdekel a párkapcsolatok felnőtt-kötődés fókuszú megközelítése.

EFT Externship főbb témaköreinek áttekintése

1. nap: Párkapcsolati distressz, Kötődéselmélet, az EFT folyamata

 • A párkapcsolati distressz természetének és okainak megértése és leírása
 • A kötődéselmélet alapjainak megértése és leírása, illetve hogy a kötődéselmélet hogyan hat a párokkal való terápiás munkára az EFT-ben.
 • Az EFT rendszerszemléletű és élményközpontú elemeinek megértése és leírása.
 • A változást előidéző faktorok megértése és leírása, amely a párokat elvezeti a distressz állapotából a „gyógyulás” felé.
 • Az EFT 3 szakaszának, illetve 9 lépésének megértése és leírása.
 • Az alapvető empátiás eszköztár elsajátítása és gyakorlása, mely központi helyet foglal el az EFT terápiás folyamatában.

2. nap: A terápia 1. szakasza; terápiás szövetség, felmérés (az EFT 1-4 lépései)

 • A felmérési folyamat eszközeinek megértése és gyakorlása (1 & 2 lépés).
 • Annak megértése és gyakorlása, hogy hogyan teremtsük meg a terápiás szövetséget, az empátiás ráhangolódás, elfogadás, hitelesség, és hitelesítés (validation) eszközeivel.
 • Annak megértése és gyakorlása, hogy hogyan lépjünk be a pár tagjainak élményvilágába annak érdekében, hogy megértsük, hogy hogyan alkotják meg a saját élményüket a kapcsolatukon belül.
 • Annak megértése és gyakorlása, hogy hogyan kövessük nyomon és adjunk értelmezési keretet azon egymást követő interakcióknak, amelyek a párkapcsolati distresszt felerősítik.
 • Annak megértése és gyakorlása, hogy hogyan fogalmazzuk meg, és keretezzük a negatív ciklust (pl.: üldöző/visszavonuló) hangsúlyozva a kötődései szükségleteket (pl.: közelség, kapcsolat, a másik fontossága, veszteségtől való félelem).

3. nap: A terápia 2. szakasza; az EFT intervenciói és a változási események (az EFT 5-7 lépései)

 • Az EFT intervencióinak alapját képező rendszerszemléletű és élmény-centrikus elméletek megértése és leírása.
 • Az érzelmekkel való munka alapvető EFT intervencióinak gyakorlása és elsajátítása, mint pl.: a tükrözés, hitelesítés, előhívó reagálás, empátiás sejtés és felerősítés.
 • Annak megtanulása és gyakorlása, hogy hogyan használjuk a RISSSC eszköztárát az érzelmi élmények felerősítése érdekében.
 • Annak megtanulása és gyakorlása, hogy hogyan segítsük elő a pár tagjai közötti interakciókat a közvetlen megjelenítés (enactment) eszközével.
 • Annak megtanulása, hogy hogyan rendezzük össze az intervencióinkat a változási események elősegítésére.
 • Az EFT 3 változási eseményének leírása: lecsendesedés folyamata (de-escalation), a visszavonuló újra bevonódása (withdrawer engagement), és az üldöző megenyhülése (pursuer softening).
 • Az érzelmek elérését, feltárását és mélyítését szolgáló készségek elsajátítása és gyakorlása.
 • Az elfogadás elősegítését szolgáló készségek elsajátítása és gyakorlása.
 • Annak elsajátítása, hogy hogyan koreografáljunk közvetlen megjelenítéseket a változási események elősegítésére.

4. nap: EFT terapeutává válás folyamata/Kötődési sérülések

 • A kötődési sérülések megértése, a kötődéselmélet szemszögéből.
 • A kötődési sérülések feloldódásának lépései, a megbocsátás elősegítése.
 • A megcsalás természetének megértése a kötődéselmélet szemszögéből.
 • A kötődési sérülések feloldását szolgáló EFT eszközök elsajátítása és gyakorlása.
 • A párkapcsolati distresszel együtt járó egyéb kórállapotok – mint depresszió, szexuális diszfunkciók – kezelésének EFT szemléletű megközelítése.

Az első 3 nap legalább 25-50%-ában a különböző gyakorlatokra, szerepjátékokra és videók megtekintésére kerül sor az EFT gyakorlati elsajátítása érdekében. Az Externship kb. 28 óra, melynek keretében legalább 1 élő terápiás ülés demonstrációra is sor kerül.

EFT Haladó kurzus (EFT Core Skills)

Bementi követelmények: EFT Externship (alapképzés) elvégzése; igazolás az MCSE 200 órás családterápiás alapképzésének elvégzéséről, párokkal folytatott terápiás gyakorlatról

Az EFT képzés haladó kurzusa, az úgynevezett Core Skills képzés, 4+4 (összesen 8) napos képzés, kb. 12 fős csoportokban.

Az EFT képzés teljes folyamatáról és a nemzetközi ’EFT terapeuta’ minősítés megszerzéséről angol nyelven az www.iceeft.com honlapoldalon, magyar nyelven az Externship Manuál 6-9. oldalán olvasható bővebb információ.


A 8 napos kurzus sikeres teljesítésének (és az igazolás kiállításának) feltétele egy saját EFT szemléletben vezetett eset bemutatása a kurzus során, amelyből egy fontos részletet, egy kb. 12-15 perces kiemelt, videó-felvétellel rögzített ülésrészlettel kell illusztrálni. Az esetbemutatáshoz mellékelni kell az ülésrészletben elhangzottak szó szerinti magyar nyelvű leiratát és annak angol fordítását. Az esetbemutatás formai követelményeit INNÉT lehet letölteni.

A Hold Me Tight (Tarts Szorosan) PROGRAM csoportvezetői képzése


Bementi követelmények: EFT Externship (alapképzés) elvégzése

A képzési program leírása:
A Hold Me Tight (Tarts Szorosan) elnevezésű program az EFT elméletére és terápiás módszertanára épülő párkapcsolat gazdagító, edukatív program, mely mindazon párok számára kínál egy jól felépített, strukturált 8 alkalomból (8 lépésből) álló programot, akik szeretnék elmélyíteni a párkapcsolatukat, közelebb kerülni egymáshoz, hatékonyabban oldani meg - együtt - aktuális nehézségeket.

A kurzus elvégzői jogosultak és képesek lesznek arra, hogy pároknak Hold Me Tight (Tarts Szorosan) csoportfoglalkozásokat tartsanak. Ennek a formája hétvégi, három napos, tömbösített forma, vagy megvalósítható egy sorozatként, nyolc kb. kétórás találkozás sorozat keretében (pl. heti egy este, nyolc héten át). A csoportok létszáma általában 5-7 pár egy csoportban.

Angol nyelvű leírás a programról: http://www.iceeft.com/index.php/hold-me-tight

Ugrás a blokk tetejére

Elolvasom a többi képzést is

Induló csoportok

Az EFT végzettségről*

* Tekintettel az országonként eltérő képzési és jogosultsági rendszerekre, értelmezési kérdések vonatkozásában az angol eredeti szöveg tekintendő irányadónak, illetve állásfoglalás kérése javasolható közvetlenül az ICEEFT tanulmányi bizottságától

1. szint: okleveles EFT terapeuta

A végzettség megszerzésének feltételei

Útvonal 1.
• Egy hivatalosan nyilvántartott Externship képzésen való részvétel, melyet okleveles EFT tréner tartott, és amely 28-30 óra időtartamú, 4 képzési napra elosztva.
• Egy Haladó Externship (Advanced Externship) képzésen való részvétel, melyet okleveles EFT tréner vagy szupervízor tartott, és amely 12 óra időtartamú, 2 képzési napra elosztva. A képzés minden résztvevőjének prezentálnia kell a csoportban egy videóra rögzített terápiás ülést, illetve ülésrészletet.
• Konzultáció / Szupervízió egy okleveles EFT / EFFT szupervízorral vagy szupervízor jelölttel – összesen 32 óra. Ebből 24 óra megszerezhető csoportos szupervíziós keretben is. Csoportos szupervíziós órák gyűjthetők az ICEEFT által szervezett telekonferencia sorozatokon való részvétel révén is (10 óra mennyiségben). 8 órányi egyéni szupervízióban való részvétel okleveles EFT szupervízornál, trénernél, vagy akkreditált szupervízor jelöltnél. (Egyéni szupervízióként számolhatók el az egyidejűleg két terapeuta részvételével zajló szupervíziós alkalmak is.) A szupervízió történhet személyes találkozás keretében, vagy valamilyen távolsági kapcsolat létrehozása segítségével.

Az ICEEFT elvárja, hogy a terapeuta mindent elkövessen, hogy e folyamatok közben a kliens személyiségei jogai semmi módon ne sérüljenek. Az internet használata révén megosztott bármilyen információnak, illetve ülésen készült dokumentumoknak összhangban kell lennie a szupervízor saját szakmai szervezetének alapelveivel. Az ICEEFT e tekintetben nem vállal felelősséget a szupervízorok tevékenységéért.

Útvonal 2.
• Egy hivatalosan nyilvántartott Externship képzésen való részvétel, melyet okleveles EFT tréner tart, és amely 28-30 óra időtartamú, 4 képzési napra elosztva.
• Részvétel egy un. „Core Skills Advanced Training”-en, melyet okleveles EFT tréner tart, és amely 48 óra időtartamú, négy 2 napos workshop-ra elosztva.
• 8 órányi egyéni szupervízióban való részvétel okleveles EFT szupervízornál, trénernél, vagy akkreditált szupervízor jelöltnél. (Egyéni szupervízióként számolhatók el az egyidejűleg két terapeuta részvételével zajló szupervíziós alkalmak is.) A szupervízió történhet személyes találkozás keretében, vagy valamilyen távolsági kapcsolat létrehozása segítségével.

Az ICEEFT elvárja, hogy a terapeuta mindent elkövessen, hogy e folyamatok közben a kliens személyiségei jogai semmi módon ne sérüljenek. Az internet használata révén megosztott bármilyen információnak, illetve ülésen készült dokumentumoknak összhangban kell lennie a szupervízor saját szakmai szervezete alapelveivel. Az ICEEFT e tekintetben nem vállal felelősséget a szupervízorok tevékenységéért.

A jelentkezés folyamata:
Az ICEEFT számára következők megküldése szükséges:

Forrás: EFT Externship Manuál, 7-10. oldal